fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Style School ByDanie, gevestigd te Amsterdam. Style School ByDanie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

1.1 Onder Style School ByDanie wordt verstaan: de vennootschap onder firma Style School, tevens handelend onder de naam Style School ByDanie, gevestigd te (1062 HG) Amsterdam aan de Koningin Wilhelminaplein 1 (toren 4.3.11/12), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61777420. Style School ByDanie is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder opleiding/cursus wordt verstaan: een door Style School ByDanie verzorgde cursus, opleiding, workshop of masterclass.

1.3 Onder student/cursist wordt verstaan degene die de opleidingsovereenkomst heeft geaccordeerd of ondertekend van een door Style School ByDanie verzorgde opleiding/cursus.

1.4 Onder koper wordt verstaan: degene die met Style School ByDanie een koopovereenkomst tot levering van zaken of producten afsluit, alsmede degene, die Style School ByDanie anderszins opdracht geeft om voor diens rekening diensten te verrichten.

1.5 CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Style School ByDanie is een CRKBO gecertificeerde onderwijsinstelling. Dit betekent dat Style School ByDanie voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs zoals vastgesteld door de Nederlandse overheid.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en gelden onverkort op alle door Style School ByDanie opgestelde aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, alsmede op alle door Style School ByDanie verzorgde opleidingen, cursussen en verrichte werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen.

2.2 Door digitale aanmelding, het accorderen van de algemene voorwaarden en het voldoen van een (aan)betaling voor een opleiding/cursus ofwel door het schriftelijk ondertekenen van de opleidingsovereenkomst, aanvaardt de student/cursist deze algemene voorwaarden.

2.3 Elke student/cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging van de geaccordeerde of getekende opleidingsovereenkomst met de (eventuele) betalingstermijn(en).

2.4 Toepassing van door koper of student/cursist ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Afwijking van bepalingen, opgenomen in deze algemene voorwaarden, kan slechts bij schriftelijke overeenkomst. De overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven immer onverkort van toepassing.

2.6 Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

2.7 Indien een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Style School ByDanie om andere redenen geen beroep kan doen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Prijsopgaven worden steeds door Style School ByDanie gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen.

4.2 De opgegeven prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.

4.3 Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal Style School ByDanie een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, evenredig de te maken kosten en deze risico’s.

4.4 Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Style School ByDanie niet voor de toekomst.

HOOFDSTUK II OPLEIDINGEN

HOOFDSTUK II OPLEIDINGEN

Artikel 5 Overeenkomst/inschrijvingsvoorwaarden
5.1 Aanmeldingen kunnen digitaal via de website of schriftelijk via een te ondertekenen en in te leveren opleidingsovereenkomst verlopen. Aanmelden voor een opleiding bij Style School ByDanie geschiedt (bij voorkeur) door middel van inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website www.styleschoolbydanie.com.

5.2 Nadat Style School ByDanie in het geval van een online inschrijving het juist en volledig ingevulde inschrijfformulier alsmede een akkoord op de algemene voorwaarden heeft ontvangen en de student/cursist vervolgens de digitale opleidingsovereenkomst heeft ondertekend, is de opleidingsovereenkomst van kracht. In het geval van een schriftelijke inschrijving is dat bij het daadwerkelijk ondertekenen van de opleidingsovereenkomst. (Beide inschrijvingen worden bevestigd per e-mail).

5.3 Studenten/cursisten worden geplaatst op volgorde van inschrijving.

5.4 Degene, student/cursist of bedrijf, die volgens het inschrijfformulier als debiteur wordt aangemerkt, ontvangt de factuur. Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de student/cursist worden gevoerd. In het geval student/cursist zijn werkgever als debiteur heeft aangemerkt en deze gaat daarmee niet akkoord, is de student/cursist aansprakelijk voor het betalen voor het bedrag. Van hoofdelijke aansprakelijkheid naast de werkgever is (tevens) sprake in geval van wanbetaling door werkgever die aangemerkt is als debiteur. Daarnaast geldt artikel 8.

5.5 Indien de student/cursist de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, dient de bevoegde ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger toestemming voor deelname te verlenen via een speciaal, op de website van Style School ByDanie opgenomen formulier alsmede de opleidingsovereenkomst voor akkoord te ondertekenen. Bij een schriftelijke inschrijving dient de bevoegde ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger de schriftelijke opleidingsovereenkomst te ondertekenen. 

5.6 Style School ByDanie behoudt zich het recht voor een student/cursist uit te sluiten van deelname als het verschuldigde opleidingsgeld niet tijdig en conform de in artikel 8 hierna bedoelde wijze op de rekening van Style School ByDanie is bijgeschreven.

5.7 De student/cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende opleiding/cursus behorende lessen met bijbehorende huisregels.

5.8 (Rechts)handelingen van ondergeschikten van Style School ByDanie binden Style School ByDanie niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door Style School ByDanie uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd.

5.9 De door Style School ByDanie aangegane verbintenissen houden nooit meer in dan een inspanningsverplichting.

5.10 Style School ByDanie is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door der

Artikel 6 Annulering/wijzigingen door de Style School ByDanie

6.1 Style School ByDanie kan niet garanderen dat de opleiding/cursus daadwerkelijk plaats zal vinden. Style School ByDanie is te allen tijde gerechtigd een opleiding/cursus te annuleren, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 De opleiding/cursus zal in elk geval geen doorgang vinden, indien, naar het oordeel van Style School ByDanie, te weinig studenten/cursisten deel wensen te nemen aan de opleiding, cursus of workshop.

6.3 In geval de opleiding door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, vindt deze mededeling zo spoedig mogelijk voor de eerste (les)dag van de opleiding/cursus plaats.

6.4 Bij annulering van de opleiding/cursus door Style School ByDanie heeft de student/cursist recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling dan wel het reeds betaalde opleidingsgeld. De termijn voor terugbetaling is vier weken na annulering. Van annulering kan ook sprake zijn, wanneer student/cursist faalt voor het toelatingsgesprek. Dit vindt plaats wanneer niet voldaan wordt aan de specifieke vooropleidingseisen.

6.5 Indien er voor een opleiding/cursus een maximaal aantal studenten/cursisten is opgenomen en het aantal inschrijvingen dit maximum heeft bereikt, is Style School ByDanie bevoegd om studenten/cursisten te weigeren. Dit zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor de start van de opleiding/cursus per e-mail kenbaar worden gemaakt.

6.6 Style School ByDanie kan niet garanderen dat bij het vaststellen van de data van de lesdagen rekening gehouden wordt met de voorkeuren van de student/cursist.

6.7 Style School ByDanie is gerechtigd om reeds ingeplande lesdagen te verplaatsen of de locatie te wijzigen (inclusief het volgen van online lessen), dan wel (gast)docenten te vervangen, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.8 Bij wijziging van de opleidingsdata en/of -locatie door Style School ByDanie worden de cursisten/studenten hiervan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van desbetreffende les van de op de hoogte gebracht.

6.9 Het verplaatsen van een reeds ingeplande lesdag door de student/cursist behoort niet tot de mogelijkheden.

Artikel 7 Certificaat/ vrijstellingen en herkansingen

7.1 De student ontvangt na het einde van de opleiding een officieel instellingsdiploma onder de voorwaarde dat de student alle onderdelen van de betreffende opleiding naar behoren heeft afgerond en tenminste 90% van de lessen aanwezig was. Bij het volgen van een cursus geldt de aanwezigheidsplicht van tenminste 80%. De cursist ontvangt na het einde van de cursus een certificaat van deelname.

7.2 Style School ByDanie geeft geen vrijstelling(en) op onderdelen van een opleiding/cursus.

7.3 Indien een opleiding/cursus moet worden afgesloten met een eindopdracht van de student/cursist die met een onvoldoende wordt beoordeeld dan heeft de student/cursist het recht deze opdracht te verbeteren of in te halen binnen de door Style School ByDanie genoemde periode.

Artikel 8 Betaling

8.1 Vier weken voor aanvang van de opleiding ontvangt de student/cursist per e-mail een factuur voor het totaalbedrag ofwel voor de aanbetaling (bij betaling in termijnen (zoals bedoeld in lid 3)). Deze factuur dient uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de opleiding/cursus te worden voldaan door middel van de bijgevoegde iDEAL-link, dan wel door de student/cursist worden overgeboekt naar de bankrekening aangehouden door Style School ByDanie.

8.2 In het geval van een schriftelijke inschrijving kan de per e-mail ontvangen factuur in het geheel ofwel een aanbetaling met termijnen (zoals bedoeld in lid 3) worden voldaan door middel van de bijgevoegde iDEAL-link, dan wel door de student/cursist worden overgeboekt naar de bankrekening aangehouden door Style School ByDanie.

8.3 Bij betaling in termijnen van een cursus bestaande uit meer dan 6 dagdelen wordt het (resterende) bedrag in drie termijnen betaald. Bij betaling van het totaalbedrag in een keer wordt een korting van € 75,- gegeven. De overige cursussen dienen overigens in een keer te worden betaald. Bij de jaaropleiding mag het resterende bedrag in tien termijnen worden betaald. Bij de tweejarige opleiding mag per schooljaar het resterende bedrag in tien termijnen worden betaald. Bij betaling van het totaalbedrag (van zowel de jaaropleiding als de tweejarige opleiding) in één keer wordt een korting van € 150,- gegeven. De student/cursist ontvangt bij betaling in termijnen in alle gevallen bij aanvang van de opleiding/cursus per e-mail een factuur waarin de eerste (termijn)betaling wordt vermeld.

8.4 Uitgezonderd de eerste factuur bedraagt de betalingstermijn voor elke factuur 14 dagen na factuurdatum. De student/cursist dient ervoor te zorgen dat de factuur binnen deze termijn wordt voldaan. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is er sprake van wanbetaling. Bij wanbetaling is het gehele bedrag aan opleidingsgeld direct en in het geheel opeisbaar.

8.5 Bij elke wanbetaling zal een bedrag van € 25,00 in rekening worden gebracht. Bij betaling in termijnen, zal de vordering ter zake het totaal verschuldigde opleidingsgeld en de verschuldigde rente na de tweede wanbetaling uit handen worden gegeven. De schade, te weten de buitengerechtelijke kosten en rente die Style School ByDanie aan deze derde verschuldigd zal zijn, zal op de student/cursist worden verhaald.

8.6 Wanbetaling geeft Style School ByDanie het recht om de student/cursist (tijdelijk) de toegang tot de opleiding te ontzeggen, totdat de betalingsachterstand is ingehaald door de student/cursist en er geen sprake meer is van wanbetaling.

Artikel 9 Annulering door de student/cursist en restitutie

9.1 De opleidingsovereenkomst die via de website (digitaal) tot stand komt, kan zonder opgave van redenen en kosteloos worden ontbinden tot een termijn van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Deze 14-dagen termijn geldt óók wanneer iemand zich binnen drie maanden voor de start van een cursus aanmeldt. Voor de overige totstandkomingen van de overeenkomsten is geen sprake van dit zogenaamde herroepingsrecht.

9.2 Voor de schriftelijke en digitale aanmeldingen geldt verder het volgende bij annulering van de opleiding/cursus, duur korter dan 1 studiejaar:

 • Tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding is annuleren kosteloos.
 • Tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding; 10% van de overeengekomen prijs (met een vermelding; indien student vooropleiding niet behaald dient dit te worden gemeld door toezending van een kopie van de cijferlijst met vermelding afgewezen, in dat geval mag de student de opleiding tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren).
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding; 20% van de overeengekomen prijs.
 • Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding; 50% van de overeengekomen prijs.
 • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs.
 • Tussentijdse beëindiging 100% van de overeengekomen prijs.

Bij de duur van een opleiding van 1 studiejaar of langer geldt het volgende:

 • Tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding is annuleren kosteloos.
 • Tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding; 10% van de overeengekomen prijs (met een vermelding; indien student vooropleiding niet behaald dient dit te worden gemeld door toezending van een kopie van de cijferlijst met vermelding afgewezen, in dat geval mag de student de opleiding tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren).
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding; 20% van de overeengekomen prijs.
 • Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding; 50% van de overeengekomen prijs.
 • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs.
 • Tussentijdse beëindiging: Bij tussentijdse beëindiging minimaal 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs (inclusief het kortingstarief) voor het lopende studiejaar betalen alsmede alle financiële verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover nog openstaan. Bij tussentijdse beëindiging minder dan 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede de prijs voor het eerstvolgende studiejaar en alle financiële verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover die nog open staan.

9.3 De student/cursist kan de aanmelding annuleren zoals bedoeld in artikel 9.2 door per e-mail of aangetekende brief aan Style School ByDanie te laten weten dat de student/cursist afziet van het volgen van de opleiding/cursus. Indien de student/cursist de aanmelding voor een opleiding/cursus niet op deze wijze annuleert, is de student/cursist verplicht om het volledige opleidingsgeld te voldoen.

9.4 Indien de student/cursist de aanmelding voor een opleiding/cursus wel tijdig, en conform het bepaalde in artikel 9.2 en 9.3 annuleert, zal Style School ByDanie binnen veertien kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds betaald opleidingsgeld.

9.5 Indien de student/cursist na aanvang van de opleiding/cursus besluit de opleiding/cursus niet langer te volgen, vindt geen restitutie van het betaalde opleidingsgeld plaats en is student/cursist gehouden om het eventueel resterende opleidingsgeld te voldoen.

9.6 Indien de student/cursist, als gevolg van ziekte of ongeval, één of meerdere lessen absent is, wordt de student/cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.

9.7 Indien de student/cursist, als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in 1ste & 2de graad, één of meerdere lessen absent is, wordt de student/cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.

9.8. In geval van het overlijden van de student/cursist wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd op de datum van overlijden. Het opleidingsgeld, met aftrek van kosten voor de opleiding/cursus tot aan de datum van overlijden, wordt aan de rechthebbende gerestitueerd.

9.9 De student/cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijke student/cursist betaamt. De student/cursist houdt zich aan de geldende huisregels (bijlage 1) waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Indien de student/cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van Style School ByDanie dan wel lijf, eer of belangen van andere studenten/cursisten toebrengt, behoudt Style School ByDanie zich het recht voor de overeenkomst met de student/cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Eenieder die vanuit Style School ByDanie betrokken is bij de uitvoering van een opleiding/cursus en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

10.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11 Vragen en klachten

11.1 Style School ByDanie heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Style School ByDanie telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Style School ByDanie binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Style School ByDanie per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de student/cursist een antwoord kunt verwachten.

11.2 Style School ByDanie doet er uiteraard alles aan om fouten in uw lesmateriaal. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Style School ByDanie. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 12.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

12.2 Geschillen tussen de student/cursist en Style School ByDanie over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Style School ByDanie te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student/cursist als Style School ByDanie aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

12.3 De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student/cursist de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 bij Style School ByDanie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

12.4 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

12.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

12.6 Wanneer de student/cursist een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Style School ByDanie aan deze keuze gebonden.

12.7 Wanneer Style School ByDanie een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet Style School ByDanie de student/cursist eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of de student/cursist daarmee akkoord gaat. Style School ByDanie dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

12.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het door Style School ByDanie aan de student/cursist verstrekte cursusmateriaal/ lesmateriaal, liggen bij Style School ByDanie.

13.2 Alle door Style School ByDanie verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, readers, presentaties, rapporten, enz., worden na betaling van het opleidingsgeld eigendom van de student/cursist, maar zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de student/cursist zelf. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Style School ByDanie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

13.3 Style School ByDanie zal als maker in de zin van de Auteurswet gelden van al het werk dat door de student/cursist tijdens de opleidingen/cursussen wordt vervaardigd. Alle rechten van de student/cursist vervallen ten aanzien van het door de student/cursist vervaardigde werk.

13.4 Style School ByDanie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Style School ByDanie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van (persoonlijke) eigendommen van de student/cursist.

14.2 Style School ByDanie staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van het cursusmateriaal/lesmateriaal. Style School ByDanie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van het cursusmateriaal/lesmateriaal.

14.3 Style School ByDanie is voor het overige niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. Style School ByDanie is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe Style School ByDanie zich door middel van een aansprakelijk verzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren. Style School ByDanie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.4 Alle schade die door de student/cursist in het gebouw wordt aangericht, bijvoorbeeld schade aan meubilair of apparatuur etc. zal op de student/cursist of wettelijke bevoegde ouder of voogd worden verhaald.

Artikel 15 Persoonsgegevens

15.1 Naam– adres– en e-mailgegevens van de student/cursist worden opgenomen in het adressenbestand van Style School ByDanie en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de opleidingen/cursussen en om de student/cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen/cursussen verzorgd door Style School ByDanie. De gegevens worden slechts aan derden verschaft indien dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van de opleiding en na toestemming van de student/cursist.

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen van Style School ByDanie is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Style School ByDanie zal alle geschillen, die uit deze opleidingsovereenkomst voortvloeien en waarbij de rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voorleggen aan de Rechtbank Amsterdam.

Bijlage 1

HUISREGELS
HUISREGELS
 1. Een kwartier voor aanvang van de les wordt de student/cursist toegang geboden tot het pand van Style School ByDanie. De student/cursist wordt geacht op tijd, althans voor aanvang van de les, aanwezig te zijn.
 2. Tijdens de les is het niet toegestaan om een mobiele telefoon aan te hebben staan.
 3. De student/cursist wordt geacht de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten.
 4. Bij absentie van de student/cursist als gevolg van ziekte of een andere dringende reden dient de student/cursist zich zo spoedig mogelijk, althans minimaal één uur van tevoren af te melden bij de contactpersoon van de opleiding/cursus en schriftelijk per email via info@styleschoolbydanie.com.
 5. De student/cursist dient voorbereid in de lessen te verschijnen. Voorwaarde hiertoe is het meenemen van de benodigde materialen, boeken en de gemaakte huiswerkopdracht(en)
 6. Van de student/cursist wordt tijdens de opleiding/cursus een actieve en gemotiveerde houding verwacht.
 7. Roken is binnen het pand van Style School ByDanie niet toegestaan.
 8. Studenten/cursisten zijn niet toegestaan door het pand rond te lopen en worden geacht zich alleen in de lesruimte en eventueel de toiletruimtes te bevinden.
StyleSchoolByDanie_Masterclass_LizzyPerridon_1

Before you go

Elke maand het laatste nieuws over de Style School ontvangen? Laat hier je gegevens achter, dan houden wij je op de hoogte van nieuw lesaanbod, online cursussen, exposities en andere activiteiten van de Style School ByDanie.