Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 55 Creative Business School gevestigd te Hilversum. 55 Creative Business School is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

1.1 Onder 55 Creative Business School wordt verstaan: CB Education Group B.V., tevens handelend onder de naam 55 Creative Business School, gevestigd te (1217AM) Hilversum aan de Witte Kruislaan 55a ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83741348. 55 Creative Business School is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder opleiding/cursus wordt verstaan: een door 55 Creative Business School verzorgde cursus, opleiding, workshop of masterclass.

1.3 Onder student/cursist wordt verstaan degene die de opleidingsovereenkomst heeft geaccordeerd of ondertekend van een door 55 Creative Business School verzorgde opleiding/cursus.

1.4 Onder koper wordt verstaan: degene die met 55 Creative Business School een koopovereenkomst tot levering van zaken of producten afsluit, alsmede degene, die 55 Creative Business School anderszins opdracht geeft om voor diens rekening diensten te verrichten.

1.5 CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. 55 Creative Business School is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling. Dit betekent dat 55 Creative Business School voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs zoals vastgesteld door de Nederlandse overheid.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en gelden onverkort op alle door 55 Creative Business School opgestelde aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, alsmede op alle door 55 Creative Business School verzorgde opleidingen, cursussen en verrichte werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen.

2.2 Door digitale aanmelding, het accorderen van de algemene voorwaarden en het voldoen van een (aan)betaling voor een opleiding/cursus ofwel door het schriftelijk ondertekenen van de opleidingsovereenkomst, aanvaardt de student/cursist deze algemene voorwaarden.

2.3 Elke student/cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging van de geaccordeerde of getekende opleidingsovereenkomst met de (eventuele) betalingstermijn(en).

2.4 Toepassing van door koper of student/cursist ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Afwijking van bepalingen, opgenomen in deze algemene voorwaarden, kan slechts bij schriftelijke overeenkomst. De overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven immer onverkort van toepassing.

2.6 Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

2.7 Indien een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop 55 Creative Business School om andere redenen geen beroep kan doen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Prijsopgaven worden steeds door 55 Creative Business School gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen.

4.2 De opgegeven prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.

4.3 Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal 55 Creative Business School een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, evenredig de te maken kosten en deze risico’s.

4.4 55 Creative Business School is gerechtigd jaarlijks (per schooljaar) het opleidingsgeld en overige tarieven aan te passen aan het gestegen kosten- en prijspeil, waarbij 55 Creative Business School zich zal beperken tot een redelijke prijsverhoging, ingegeven door die kostenverhogende omstandigheden. Een aanpassing wordt schriftelijk meegedeeld met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden vóór de datum van ingang.

4.5 Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden 55 Creative Business School niet voor de toekomst.

HOOFDSTUK II OPLEIDINGEN

HOOFDSTUK II OPLEIDINGEN

Artikel 5 Overeenkomst/inschrijvingsvoorwaarden
5.1 Aanmeldingen kunnen digitaal via de website of schriftelijk via een te ondertekenen en in te leveren opleidingsovereenkomst verlopen. Aanmelden voor een opleiding bij 55 Creative Business School geschiedt (bij voorkeur) door middel van inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website www.55creativebusinessschool.nl.

5.2 Nadat 55 Creative Business School in het geval van een online inschrijving het juist en volledig ingevulde inschrijfformulier alsmede een akkoord op de algemene voorwaarden heeft ontvangen en de student/cursist vervolgens de digitale opleidingsovereenkomst heeft ondertekend, is de opleidingsovereenkomst van kracht. In het geval van een schriftelijke inschrijving is dat bij het daadwerkelijk ondertekenen van de opleidingsovereenkomst. (Beide inschrijvingen worden bevestigd per e-mail).

5.3 Reeds betaald inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd, tenzij binnen 14 dagen na inschrijving een schriftelijke annulering wordt ontvangen.

5.4 Studenten/cursisten worden geplaatst op volgorde van inschrijving.

5.5 Degene, student/cursist of bedrijf, die volgens het inschrijfformulier als debiteur wordt aangemerkt, ontvangt de factuur. Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de student/cursist worden gevoerd. In het geval student/cursist zijn werkgever als debiteur heeft aangemerkt en deze gaat daarmee niet akkoord, is de student/cursist aansprakelijk voor het betalen voor het bedrag. Van hoofdelijke aansprakelijkheid naast de werkgever is (tevens) sprake in geval van wanbetaling door werkgever die aangemerkt is als debiteur. Daarnaast geldt artikel 8.

5.6 Indien de student/cursist de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, dient de bevoegde ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger toestemming voor deelname te verlenen via een speciaal, op de website van 55 Creative Business School opgenomen formulier alsmede de opleidingsovereenkomst voor akkoord te ondertekenen. Bij een schriftelijke inschrijving dient de bevoegde ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger de schriftelijke opleidingsovereenkomst te ondertekenen. 

5.7 55 Creative Business School behoudt zich het recht voor een student/cursist uit te sluiten van deelname als het verschuldigde opleidingsgeld niet tijdig en conform de in artikel 8 hierna bedoelde wijze op de rekening van 55 Creative Business School is bijgeschreven.

5.8 De student/cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende opleiding/cursus behorende lessen met bijbehorende huisregels.

5.9 (Rechts)handelingen van ondergeschikten van 55 Creative Business School binden 55 Creative Business School niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door 55 Creative Business School uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd.

5.10 De door 55 Creative Business School aangegane verbintenissen houden nooit meer in dan een inspanningsverplichting.

5.11 55 Creative Business School is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 6 Annulering/wijzigingen door de 55 Creative Business School

6.1 55 Creative Business School kan niet garanderen dat de opleiding/cursus daadwerkelijk plaats zal vinden. 55 Creative Business School is te allen tijde gerechtigd een opleiding/cursus te annuleren, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 De opleiding/cursus zal in elk geval geen doorgang vinden, indien, naar het oordeel van 55 Creative Business School, te weinig studenten/cursisten deel wensen te nemen aan de opleiding, cursus of workshop.

6.3 In geval de opleiding door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, vindt deze mededeling zo spoedig mogelijk voor de eerste (les)dag van de opleiding/cursus plaats.

6.4 Bij annulering van de opleiding/cursus door 55 Creative Business School heeft de student/cursist recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling dan wel het reeds betaalde opleidingsgeld. De termijn voor terugbetaling is vier weken na annulering. Van annulering kan ook sprake zijn, wanneer student/cursist faalt voor het toelatingsgesprek. Dit vindt plaats wanneer niet voldaan wordt aan de specifieke vooropleidingseisen.

6.5 Indien er voor een opleiding/cursus een maximaal aantal studenten/cursisten is opgenomen en het aantal inschrijvingen dit maximum heeft bereikt, is 55 Creative Business School bevoegd om studenten/cursisten te weigeren. Dit zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor de start van de opleiding/cursus per e-mail kenbaar worden gemaakt.

6.6 55 Creative Business School kan niet garanderen dat bij het vaststellen van de data van de lesdagen rekening gehouden wordt met de voorkeuren van de student/cursist.

6.7 55 Creative Business School is gerechtigd om reeds ingeplande lesdagen te verplaatsen of de locatie te wijzigen (inclusief het volgen van online lessen), dan wel (gast)docenten te vervangen, zonder tot voldoening van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.8 Bij wijziging van de opleidingsdata en/of -locatie door 55 Creative Business School worden de cursisten/studenten hiervan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van desbetreffende les op de hoogte gebracht.

6.9 Het verplaatsen van een reeds ingeplande lesdag door de student/cursist behoort niet tot de mogelijkheden.

Artikel 7 Certificaat/ vrijstellingen en herkansingen

7.1 De student ontvangt na het einde van de opleiding een officieel instellingsdiploma onder de voorwaarde dat de student alle onderdelen van de betreffende opleiding naar behoren heeft afgerond en tenminste 90% van de lessen aanwezig was. Bij het volgen van een cursus geldt de aanwezigheidsplicht van tenminste 80%. De cursist ontvangt na het einde van de cursus een certificaat van deelname.

7.2 55 Creative Business School geeft geen vrijstelling(en) op onderdelen van een opleiding/cursus.

7.3 Indien een opleiding/cursus moet worden afgesloten met een eindopdracht van de student/cursist die met een onvoldoende wordt beoordeeld dan heeft de student/cursist het recht deze opdracht te verbeteren of in te halen binnen de door 55 Creative Business School genoemde periode.

Artikel 8 Betaling

8.1 Vier weken voor aanvang van de opleiding ontvangt de student/cursist per e-mail een factuur voor het totaalbedrag ofwel voor de aanbetaling (bij betaling in termijnen (zoals bedoeld in lid 3)). Deze factuur dient uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de opleiding/cursus te worden voldaan door middel van de bijgevoegde iDEAL-link, dan wel door de student/cursist worden overgeboekt naar de bankrekening aangehouden door 55 Creative Business School.

8.2 In het geval van een schriftelijke inschrijving kan de per e-mail ontvangen factuur in het geheel ofwel een aanbetaling met termijnen (zoals bedoeld in lid 3) worden voldaan door middel van de bijgevoegde iDEAL-link, dan wel door de student/cursist worden overgeboekt naar de bankrekening aangehouden door 55 Creative Business School.

8.3 Bij betaling in termijnen van een cursus bestaande uit meer dan 6 dagdelen wordt het (resterende) bedrag in drie termijnen betaald. Bij betaling van het totaalbedrag in een keer wordt een korting van € 75,- gegeven. De overige cursussen dienen overigens in een keer te worden betaald. Bij de jaaropleiding mag het resterende bedrag in tien termijnen worden betaald. Bij de tweejarige opleiding mag per schooljaar het resterende bedrag in tien termijnen worden betaald. Bij betaling van het totaalbedrag (van zowel de jaaropleiding als de tweejarige opleiding) in één keer wordt een korting van € 150,- gegeven. De student/cursist ontvangt bij betaling in termijnen in alle gevallen bij aanvang van de opleiding/cursus per e-mail een factuur waarin de eerste (termijn)betaling wordt vermeld.

8.4 Uitgezonderd de eerste factuur bedraagt de betalingstermijn voor elke factuur 14 dagen na factuurdatum. De student/cursist dient ervoor te zorgen dat de factuur binnen deze termijn wordt voldaan. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is er sprake van wanbetaling. Bij wanbetaling is het gehele bedrag aan opleidingsgeld direct en in het geheel opeisbaar.

8.5 Bij betaling in termijnen, zal de vordering ter zake het totaal verschuldigde opleidingsgeld en de verschuldigde rente na de tweede wanbetaling uit handen worden gegeven. De schade, te weten de buitengerechtelijke kosten en rente die 55 Creative Business School aan deze derde verschuldigd zal zijn, zal op de student/cursist worden verhaald.

8.6 Bij het niet tijdig voldoen van openstaande facturen kan 55 Creative Business School haar verplichtingen aan de student opschorten. Dit kan direct consequenties hebben voor de voortgang van de studie, het toekennen van toetsresultaten en het uitreiken van diploma’s, getuigschriften en certificaten. Bij aanhoudende betalingsachterstanden kan aan de student, tot het moment waarop deze betalingsachterstanden zijn ingelopen, de toegang tot de opleiding ontzegd worden, totdat de betalingsachterstand is ingehaald door de student/cursist en er geen sprake meer is van wanbetaling.

Artikel 9 Annulering door de student/cursist en restitutie

9.1 De opleidingsovereenkomst die via de website (digitaal) tot stand komt, kan zonder opgave van redenen en kosteloos worden ontbonden tot een termijn van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Deze 14-dagen termijn geldt óók wanneer iemand zich binnen drie maanden voor de start van een cursus aanmeldt. Voor de overige totstandkomingen van de overeenkomsten is geen sprake van dit zogenaamde herroepingsrecht. De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktijd plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen. Het inschrijfgeld is alleen binnen deze 14-dagen termijn restitueerbaar.

9.2 Voor de schriftelijke en digitale aanmeldingen geldt verder het volgende bij annulering van de opleiding/cursus, duur korter dan 1 studiejaar:

 • Tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding is annuleren kosteloos.
 • Tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding; 10% van de overeengekomen prijs (met een vermelding; indien student de vooropleiding niet behaalt, dient dit te worden gemeld door toezending van een kopie van de cijferlijst met de vermelding ‘afgewezen’, in dat geval mag de student de opleiding tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren).
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding; 20% van de overeengekomen prijs.
 • Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding; 30% van de overeengekomen prijs.
 • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs.
 • Tussentijdse beëindiging 50% van de overeengekomen prijs plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of de student/cursist aanwezig was bij de bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.

Bij de duur van een opleiding van 1 studiejaar of langer (hieronder vallen de jaaropleidingen en de tweejarige opleidingen) geldt het volgende:

 • Tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding is annuleren kosteloos.
 • Tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding; 10% van de overeengekomen prijs (met een vermelding; indien student vooropleiding niet behaalt, dient dit te worden gemeld door toezending van een kopie van de cijferlijst met vermelding ‘afgewezen’, in dat geval mag de student de opleiding tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren).
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding; 20% van de overeengekomen prijs.
 • Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding; 30% van de overeengekomen prijs.
 • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 40% van de overeengekomen prijs.
 • Tussentijdse beëindiging 40% van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende schooljaar plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of de student/cursist aanwezig was bij de bijeenkomst(en) en het kortingstarief. De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.
 • Bij tussentijdse beëindiging van het tweede jaar van de opleiding Creative Business:
  • Tot 3 maanden voor aanvang van het tweede opleidingsjaar dient het kortingstarief terugbetaald te worden;
  • Tussen 3 maanden tot 2 maanden voor aanvang van het tweede opleidingsjaar; 10% van de overeengekomen prijs;
  • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding; 20% van de overeengekomen prijs.
  • Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding; 30% van de overeengekomen prijs.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 40% van de overeengekomen prijs.

9.3 De student/cursist kan de aanmelding annuleren zoals bedoeld in artikel 9.2 door per e-mail of aangetekende brief aan 55 Creative Business School te laten weten dat de student/cursist afziet van het volgen van de opleiding/cursus. Indien de student/cursist de aanmelding voor een opleiding/cursus niet op deze wijze annuleert, is de student/cursist verplicht om het volledige opleidingsgeld te voldoen.

9.4 Indien de student/cursist de aanmelding voor een opleiding/cursus wel tijdig, en conform het bepaalde in artikel 9.2 en 9.3 annuleert, zal 55 Creative Business School binnen veertien kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds betaald opleidingsgeld.

9.5 Indien de student/cursist, als gevolg van ziekte of ongeval, één of meerdere lessen absent is, wordt de student/cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.

9.6 Indien de student/cursist, als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in 1ste & 2de graad, één of meerdere lessen absent is, wordt de student/cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn.

9.7 In geval van het overlijden van de student/cursist wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd op de datum van overlijden. Het opleidingsgeld, met aftrek van kosten voor de opleiding/cursus tot aan de datum van overlijden, wordt aan de rechthebbende gerestitueerd.

9.8 De student/cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijke student/cursist betaamt. De student/cursist houdt zich aan de geldende huisregels waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Indien de student/cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van 55 Creative Business School dan wel lijf, eer of belangen van andere studenten/cursisten toebrengt, behoudt 55 Creative Business School zich het recht voor de overeenkomst met de student/cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Eenieder die vanuit 55 Creative Business School betrokken is bij de uitvoering van een opleiding/cursus en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

10.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11 Vragen en klachten

11.1 55 Creative Business School heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is 55 Creative Business School telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door 55 Creative Business School binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door 55 Creative Business School per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de student/cursist een antwoord kunt verwachten.

11.2 55 Creative Business School doet er uiteraard alles aan om fouten in lesmateriaal te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 55 Creative Business School. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 12.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

12.2 Geschillen tussen de student/cursist en 55 Creative Business School over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door 55 Creative Business School te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student/cursist als 55 Creative Business School aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

12.3 De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student/cursist de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 bij 55 Creative Business School heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

12.4 Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

12.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

12.6 Wanneer de student/cursist een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is 55 Creative Business School aan deze keuze gebonden.

12.7 Wanneer 55 Creative Business School een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet 55 Creative Business School de student/cursist eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of de student/cursist daarmee akkoord gaat. 55 Creative Business School dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

12.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het door 55 Creative Business School aan de student/cursist verstrekte cursusmateriaal/ lesmateriaal, liggen bij 55 Creative Business School.

13.2 Alle door 55 Creative Business School verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, readers, presentaties, rapporten, enz., worden na betaling van het opleidingsgeld eigendom van de student/cursist, maar zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de student/cursist zelf. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van 55 Creative Business School worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

13.3 55 Creative Business School zal als maker in de zin van de Auteurswet gelden van al het werk dat door de student/cursist tijdens de opleidingen/cursussen wordt vervaardigd. Alle rechten van de student/cursist vervallen ten aanzien van het door de student/cursist vervaardigde werk.

13.4 55 Creative Business School behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 55 Creative Business School aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van (persoonlijke) eigendommen van de student/cursist.

14.2 55 Creative Business School staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van het cursusmateriaal/lesmateriaal. 55 Creative Business School aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van het cursusmateriaal/lesmateriaal.

14.3 55 Creative Business School is voor het overige niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. 55 Creative Business School is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe 55 Creative Business School zich door middel van een aansprakelijk verzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren. 55 Creative Business School is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.4 Alle schade die door de student/cursist in het gebouw wordt aangericht, bijvoorbeeld schade aan meubilair of apparatuur etc. zal op de student/cursist of wettelijke bevoegde ouder of voogd worden verhaald.

Artikel 15 Persoonsgegevens

15.1 Naam– adres– en e-mailgegevens van de student/cursist worden opgenomen in het adressenbestand van 55 Creative Business School en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de opleidingen/cursussen en om de student/cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen/cursussen verzorgd door 55 Creative Business School. De gegevens worden slechts aan derden verschaft indien dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van de opleiding en na toestemming van de student/cursist.

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen van 55 Creative Business School is Nederlands recht van toepassing.

16.2 55 Creative Business School zal alle geschillen, die uit deze opleidingsovereenkomst voortvloeien en waarbij de rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voorleggen aan de Rechtbank Amsterdam.

HOOFDSTUK IV ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Acties worden georganiseerd door 55 Creative Business School

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op social media 55 Creative Business School hebt getagd, de posts tenminste 24 uur online hebben gestaan en, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 17 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van 55 Creative Business School zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. 55 Creative Business School is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de 55 Creative Business School nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. 55 Creative Business School is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
55CreativeBusinessSchool_Masterclass_LizzyPerridon_1

Before you go

Elke maand het laatste nieuws over de 55 Creative Business School ontvangen? Laat hier je gegevens achter, dan houden wij je op de hoogte van nieuw lesaanbod, online cursussen, exposities en andere activiteiten van 55 Creative Business School.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.