Skip to content

Privacyverklaring 55 Creative business school

Privacyverklaring 55 creative business school

1. Persoonsgegevens – Wat zijn dat?

1. Persoonsgegevens – Wat zijn dat?

Persoonsgegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden doormiddel van de informatie alleen of in combinatie met enige andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in haar bezit komt. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (hierna: AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

2. Wie zijn wij en waarom deze verklaring?

2. Wie zijn wij en waarom deze verklaring?

55 Creative Business School gevestigd te Hilversum is een CRKBO geregistreerde instelling voor beroepsonderwijs en houdt zich bezig met het aanbieden van opleidingen, cursussen en masterclasses op het gebied van fashion en media. In het vervolg van dit statement zal enkel gesproken worden over opleidingen maar daaronder ook de door 55 Creative Business School  aangeboden cursussen en masterclasses of workshops worden verstaan.

In het kader van haar opleidingen verwerkt 55 Creative Business School persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen, welke grondslag wij daarvoor hebben en hoelang wij deze gegevens bewaren. U kunt daarnaast lezen met wie wij samenwerken in het kader van het verwerken van persoonsgegevens en welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ook kunt u lezen wat uw rechten als betrokkene zijn.

55 Creative Business School hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. De door ons verkregen en/of verzamelde persoonsgegevens zullen dan ook worden verwerkt in overeenstemming met de wet en de AVG en andere relevante wetgeving.

3. Het verzamelen van persoonsgegevens: Van wie, welke gegevens, waarom, met welke grondslag, en hoelang? 

3. Het verzamelen van persoonsgegevens: Van wie, welke gegevens, waarom, met welke grondslag, en hoelang? 

55 Creative Business School zal uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor:

 • Informatievoorziening en servicedoeleinden, zoals het onderhouden van contact, het verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten of de afwikkeling van een verzoek om informatie, vraag of klacht.
 • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten tussen u en 55 Creative Business School zoals het aangaan van een opleidingsovereenkomst, bij de levering van producten of diensten door u als leverancier, medewerker of zelfstandige.
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen waarbij we gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan de overheid, zoals aan de belastingdienst;
 • Promotionele doeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en het tonen van berichten of boodschappen op social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok en Snapchat.
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze website verder te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren.
 • Voor statistische analyse en marktonderzoek
 • Marketingdoeleinden en om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen.
 • Beveiliging en het voorkomen en opsporen van schade, diefstal of fraude.

Onze verwerkingen voor de bovengenoemde doelen worden gebaseerd op de in de AVG neergelegde rechtsgrondslagen “de uitvoering van overeenkomsten”, “het voldoen aan wettelijke verplichtingen” en ons “gerechtvaardigd belang” of omdat u met de verwerking heeft ingestemd en ons hiervoor toestemming heeft verleend.

Als u ervoor kiest om de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zijn wij mogelijk niet in staat om u te voorzien van de informatie en/of overeenkomsten of diensten die u hebt aangevraagd en/of kunnen wij niet voldoen aan de doelstelling(en) waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd en verwerken.

Meer specifiek benoemen wij de volgende verwerkingen:

Studenten (en ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Studenten jonger dan 18 jaar):

 • Omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is:
  • Contactgegevens: Volledige naam, geslacht, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en plaats. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst (ook om te bepalen of ouders moeten mee tekenen in het geval van een minderjarige) om opleidingen vorm te geven en om contact te zoeken bij bijvoorbeeld uitval of wijziging van een lesmoment. Deze gegevens worden tot 2 jaar na het eind van de laatst genoten opleiding bewaard.
  • Financiële gegevens (wanneer niet via de site wordt aangemeld): Bankrekeningnummer/IBAN, naam rekeninghouder, naam van uw bank en plaatsnaam van uw bank in combinatie met enkele contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig in verband met factureringen en eigen administratie. Deze gegevens worden tot 2 jaar na het eind van de laatst genoten cursus.
 • Omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
  • Financiële gegevens die nodig zijn in het kader van onze verplichtingen jegens de belastingdienst aangaande onze financiële administratie. Deze gegevens zullen voor dit doeleinde niet langer dan 7 jaar worden bewaard.
 • Omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van 55 Creative Business School:
  • Contactgegevens: Volledige naam, geslacht, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, hoogst genoten opleiding, geboortedatum en plaats. Bij inschrijving voor een jaar- of twee-jarige opleiding ook kopie paspoort en kopie diploma. Deze gegevens, die ook nodig zijn ter uitvoering van de overeenkomst en twee jaar worden bewaard, helpen ons bij het bestrijden van fraude. Met deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld waarborgen dat er geen mensen aan een opleiding deelnemen die daar niet voor hebben betaald.
 • Alleen met uw toestemming:
  • Bij het aangaan van een overeenkomst:
   • Hoogst genoten opleiding en/of bedrijfsnaam om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van onze Studenten en onze marketing hierop af te stemmen.
  • Beeldmateriaal voor marketingdoeleinden in verband waarmee met een apart formulier toestemming wordt gevraagd:
   • Beeldmateriaal waar betrokkene op staat in het kader van en tijdens de cursus die betrokkene volgt. Deze gegevens bewaren wij voor pr-doeleinden en, tenzij toestemming wordt ingetrokken, tot 15 jaar na het vergaren ervan;
   • Het gebruiken en publiceren van dit beeldmateriaal op 55creativebusinessschool.nl, of in folders van de 55 Creative Business School;
   • Het gebruiken en publiceren van dit beeldmateriaal op social media van 55 Creative Business School zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, TikTok en Instagram; en
   • Het taggen van betrokkenen en met naam te noemen in de uitingen van 55 Creative Business School op social media.

Docenten:

 • Omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is:
  • Om een overeenkomst van opdracht te sluiten: naam docent, volledig adres en handtekening.
  • Financiële gegevens gekoppeld aan contactgegevens i.v.m. uitbetalingen en voor de eigen administratie. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar.
 • Omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
  • Financiële gegevens die nodig zijn in het kader van onze verplichtingen jegens de belastingdienst aangaande onze financiële administratie. Deze gegevens zullen voor dit doeleinde niet langer dan 7 jaar worden bewaard.
 • Alleen met uw toestemming:
  • Beeldmateriaal waar betrokkene op staat in het kader van en tijdens de opleiding die betrokkene volgt. Deze gegevens bewaren wij voor pr-doeleinden en, tenzij toestemming wordt ingetrokken, tot 15 jaar na het vergaren ervan;
  • Het gebruiken en publiceren van dit beeldmateriaal op 55creativebusinessschool.nl, of in folders van de 55 Creative Business School;
  • Het gebruiken en publiceren van dit beeldmateriaal op social media van 55 Creative Business School zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat TikTok en Instagram; en
  • Het taggen van betrokkenen en met naam te noemen in de uitingen van 55 Creative Business School op social media.

Geïnteresseerden Nieuwsbrief

 • Alleen met uw toestemming:

Het e-mailadres van de aanvrager. Dit gegeven bewaren wij tot dat de aanvrager zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U heeft het recht om u op ieder moment en kosteloos af te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door contact op te nemen met ons via de vermeldde contactgegevens. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de functie ‘afmelden’ (‘unsubscribe’) die in elke nieuwsbrief staat vermeld die u van ons ontvangt.

Bezoekers Infodag

 • Alleen met uw toestemming, waarvan we uitgaan, wanneer u uw contactgegevens bij ons achterlaat met de bedoeling om ons contact met u te kunnen laten opnemen:
  • Voor (direct)marketing doeleinden: naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, email, hoogst genoten opleiding en interesse opleiding/cursus. Deze gegevens bewaren wij drie jaar na verstrekking.
4. Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie delen wij dergelijke gegevens?
4. Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie delen wij dergelijke gegevens?

Bij de uitvoering van de werkzaamheden hebben de medewerkers van 55 Creative Business School toegang tot uw persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk indien dat voor de medewerker noodzakelijk is ter uitvoering van zijn of haar werkzaamheden met betrekking tot de hiervoor geformuleerde doeleinden.

55 Creative Business School kan ter ondersteuning van haar bedrijfsorganisatie gebruik maken van derden, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Indien 55 Creative Business School dergelijke “verwerkers” inschakelt, sluit 55 Creative Business School in die gevallen een overeenkomst waarin onder meer wordt afgesproken dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Tenzij er sprake is van direct marketing waarbij 55 Creative Business School een gerechtvaardigd belang heeft, zal 55 Creative Business School voor het overige uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden. Behalve met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft in dat geval het recht uw toestemming in te trekken (uw rechten worden nader beschreven onder 6).

Wel kan 55 Creative Business School in bepaalde gevallen (wettelijk) verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER

5. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij & meldplicht datalekken
5. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij & meldplicht datalekken

55 Creative Business School voldoet aan zijn verplichtingen onder de Avg door persoonsgegevens actueel te houden, veilig op te slaan en te vernietigen, geen buitensporige hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren, persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om persoonsgegevens te beschermen.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. 55 Creative Business School heeft onder meer gezorgd voor encryptie van data en versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Personen die namens 55 Creative Business School toegang hebben tot uw gegevens zijn zoals hierboven aangegeven gehouden tot geheimhouding. 55 Creative Business School verlangt van deze personen dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Eventuele datalekken zullen in de gevallen waar dat volgens de Avg en/of andere wetgeving nodig is, worden gedocumenteerd en (tijdig) worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig aan u persoonlijk.

6. Wat zijn uw rechten?
6. Wat zijn uw rechten?

Behoudens vrijstellingen (krachtens de Avg), heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken zonder daardoor belemmerd te worden in het volgen van de cursus, opleiding of masterclass;
 • Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat 55 Creative Business School handelt in strijd met de geldende privacyregels.

 

55 Creative Business School hecht er belang aan u erop te wijzen dat niet alle hierboven omschreven rechten absolute rechten zijn en dat 55 Creative Business School onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden. Mocht 55 Creative Business School aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven dan zal zij dit gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Indien u het niets eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is overigens wel absoluut en een verzoek tot het niet meer ontvangen van reclame-uitingen van 55 Creative Business School zullen wij in alle gevallen accepteren.

7. Hyperlinks
7. Hyperlinks

Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacyverklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van 55 Creative Business School.

8. Aanpassen van deze privacyverklaring
8. Aanpassen van deze privacyverklaring

55 Creative Business School behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. 55 Creative Business School adviseert u daarom regelmatig de website hierop te controleren omdat hierop altijd de meest recente versie staat.

9. Contactgegevens
9. Contactgegevens

Verzoeken met betrekking tot uw rechten, vragen of klachten kunt u richten aan 55 Creative Business School per e-mail aan hello@55creativebusinessschool.nl  en/of per post naar het navolgende adres: 55 Creative Business School, Witte Kruislaan 55a, 1217 AM, Hilversum.

55CreativeBusinessSchool_Masterclass_LizzyPerridon_1

Before you go

Elke maand het laatste nieuws over de 55 Creative Business School ontvangen? Laat hier je gegevens achter, dan houden wij je op de hoogte van nieuw lesaanbod, online cursussen, exposities en andere activiteiten van 55 Creative Business School.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.